Algemene voorwaarden

Preambule

Het doel van de volgende algemene voorwaarden (AV) is het regelen van de contractuele betrekkingen tussen GastroHero GmbH (hierna te noemen GastroHero) en de klant. GastroHero verkoopt horecabenodigdheden aan zakelijke klanten.

1. Algemeen

1.1 Alle leveringen en prestaties vinden uitsluitend plaats op basis van deze AV. De AV maken deel uit van alle overeenkomsten die GastroHero afsluit met de klant. Ze gelden ook voor alle toekomstige overeenkomsten met de klant, zelfs als ze niet opnieuw afzonderlijk zijn overeengekomen.

1.2 Algemene voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, ook niet wanneer GastroHero de geldigheid ervan van geval tot geval niet afzonderlijk tegenspreekt.

1.3 De klant verklaart door zijn aanmelding dat hij ondernemer is, zoals bedoeld in § 14 BGB en in de Europese wettelijke voorschriften, en de producten uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden.

1.4 GastroHero behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene wijzigingen die niet veroorzaakt zijn door GastroHero en waarop GastroHero ook geen invloed heeft, en waardoor de equivalentieverhouding zoals bestond bij het afsluiten van het contract in niet onbeduidende mate werd verstoord deze AV te wijzigen, voor zover dit billijk is voor de klant. Klanten zullen onmiddellijk worden ingelicht over dergelijke wijzigingen. Hierbij worden de gewijzigde AV naar de klant verstuurd en worden de gewijzigde passages benadrukt. Dit kan ook via e-mail plaatsvinden. Indien de klant niet binnen een termijn van zes weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de gewijzigde AV, dan gelden deze als goedgekeurd en zijn ze ook van toepassing op reeds bestaande contracten. Hierop wordt de klant expliciet gewezen bij de kennisgeving over de wijziging.

 

2. Aanbieding en sluiten van een contract

2.1 Alle aanbiedingen van GastroHero zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk zijn aangeduid als bindend. Zij zijn slechts bedoeld als een uitnodiging aan de klanten om een bod uit te brengen aan GastroHero. Opgaven van GastroHero over maten, gewichten, technische gegevens enzovoorts, evenals beschrijvingen en afbeeldingen, met name op de internetsites van GastroHero of in catalogi zijn ook niet-bindend, voor zover de bruikbaarheid voor het contractueel overeengekomen doel niet vereist dat deze exact overeenstemmen. Ze vormen geen garantie voor een bepaalde staat, maar dienen slechts ter beschrijving of karakterisering.

In de handel gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die zijn aangebracht op basis van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen zijn toegestaan, voor zover ze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel overeengekomen doel en billijk zijn voor de klant. Hetzelfde geldt voor het vervangen van onderdelen door technisch minstens gelijkwaardige onderdelen.

2.2 Het contract komt als volgt tot stand: De op de website getoonde catalogus vormt geen aanbieding in de juridische zin van het woord. Met de bestelling verklaart de klant gebonden te zijn aan het contractuele bod. Invoerfouten kunnen voor het verzenden van de bestelling worden gecorrigeerd door middel van de gebruikelijke functies van een toetsenbord of muis. Door met de muis op de bestelknop te klikken, doet de klant een bindend aankoopbod. Na ontvangst van het bod van de klant door GastroHero ontvangt de klant een automatisch gegenereerde e-mail met gedetailleerde bestelbevestiging. Deze bevestiging vormt geen aanvaarding door de verkoper van het bod. Een bestelling van de klant wordt uitdrukkelijk aanvaard door het sturen van een overeenkomstige opdrachtbevestiging of impliciet door het uitvoeren van de levering of prestaties.

2.3 GastroHero behoudt het eigendoms- of auteursrecht van alle ingediende aanbiedingen, kostenramingen en andere documenten die de klant ter beschikking zijn gesteld, voor zover er geen eigendomsoverdracht of overdracht van overeenkomstige rechten werd overeengekomen. De klant mag deze documenten niet zonder toestemming van GastroHero toegankelijk maken voor derden, verveelvoudigen, bekendmaken, zelf of via derden gebruiken. De klant is verplicht om deze documenten op verzoek van GastroHero terug te geven en alle kopieën te vernietigen wanneer deze niet meer nodig zijn in het kader van de zakenrelatie.

2.4 De contracttekst wordt door ons niet opgeslagen.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn in EUR af fabriek, exclusief verpakking, de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en, in geval van exportleveringen, exclusief invoerrechten en vergoedingen en andere overheidsheffingen. Voor leveringen binnen Nederland zijn er geen extra verzendkosten (bij eilanden en bergstations gratis tot vasteland-/dalstation).  Verzendkosten voor andere Europese landen zijn te vinden in de verzendkostentabel van de leveringsvoorwaarden.

3.2 Indien de leveringsdatum meer dan vier maanden na afsluiting van het contract is gepland, is GastroHero gerechtigd de prijzen naar redelijkheid te verhogen en de prijzen aan te passen aan veranderde prijsgrondslagen (materialen, lonen, enzovoorts). In dit geval gelden de prijzen op de dag van levering.

3.3 De betaling kan naar keuze plaatsvinden door middel van Paypal, rembours, creditcard, directe overschrijving, leasing, rekening of vooruitbetaling. 

Als we een prestatie vooraf leveren, bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening, dan vragen we om onze rechtmatige belangen te beschermen indien nodig een kredietrapport aan op basis van wiskundige en statistische methoden bij arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Daartoe sturen wij de voor de toetsing van kredietwaardigheid noodzakelijke persoonsgegevens naar arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en gebruiken de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden worden berekend en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens worden opgenomen. Met uw beschermwaardige belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

3.4 In geval van voorafbetaling vermelden wij onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging of naderhand. Het factuurbedrag moet binnen vijf dagen op onze rekening worden overgeschreven. De afschrijving van uw creditcardrekening of de bankafschrijving vindt plaats bij het afsluiten van de bestelling.

3.5 Als u betalingsachterstand heeft, dan dient u voor de duur van de achterstand rente te betalen over koopprijs ter hoogte van 5% boven de basisrente. We behouden ons het recht voor om een hogere schade wegens te late betaling aan te tonen en te verhalen. Bij de ontvangst van de 2e aanmaning wordt een extra vergoeding van 7,50 EUR in rekening gebracht.

3.6 Een compensatie met betalingsvorderingen van de klant of de inhouding van betalingen als gevolg van dergelijke vorderingen is alleen toegestaan met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

3.7 Indien er na de afsluiting van het contract omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant wezenlijk kunnen verlagen en waardoor de betaling van uitstaande vorderingen uit hoofde van de bestaande contractuele relatie in gevaar komt, dan is GastroHero gerechtigd om de nog openstaande leveringen en prestaties alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uit te voeren.

 

4. Plaats van levering, verzending

4.1 Tenzij de partijen anders besluiten, is de plaats van levering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, de zetel van GastroHero.

4.2 De verzendwijze en de verpakking zijn onderworpen aan het plichtmatige oordeel van GastroHero.

4.3 Bij aanbieding van het voorwerp van levering aan de verzender, vrachtvervoerder of aan een andere derde partij die wordt belast met de uitvoering van de verzending, gaat het risico over op de klant. Dit geldt ook in geval van deelleveringen of wanneer de verkoper nog andere prestaties (bijvoorbeeld installatie) op zich heeft genomen. Indien de verzending wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant op het moment dat GastroHero gereed is voor verzending en dit heeft aangetoond aan de klant.

4.4 Opslagkosten na de risico-overdracht zijn voor rekening van de klant. Als de opslag wordt verzorgd door GastroHero, dan bedragen de opslagkosten 0,25% van het factuurbedrag van de voorwerpen van levering per verstreken week. Het claimen en aantonen van hogere of lagere opslagkosten blijft voorbehouden.

 

5. Levering

5.1 Leveringen vinden plaats af fabriek (EXW) volgens Incoterms 2010. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de levering wordt uitgevoerd door een transportbedrijf dat door de verkoper is gekozen en hiertoe is opgedragen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het transportbedrijf alleen levert tot aan de stoeprand.

5.2 Onverminderd haar rechten uit hoofde van vertraging door de klant kan GastroHero een verlenging van de lever- en prestatietermijn eisen voor de periode waarin de klant zijn contractuele plichten niet nakomt.

5.3 GastroHero is niet aansprakelijk als het onmogelijk is om de levering of prestaties uit te voeren of voor vertraging van de levering, als dit het gevolg is van overmacht of andere, op het moment van afsluiting van het contract niet voorzienbare gebeurtenissen waarvoor GastroHero niet verantwoordelijk is. Als dergelijke gebeurtenissen de levering of prestaties voor GastroHero wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering is niet van voorbijgaande aard, dan is GastroHero gerechtigd om zich terug te trekken uit het contract.

Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de termijnen voor de levering of uitvoering van de prestaties verlengd of verschoven met de periode dat de belemmering duurde, plus een passende aanlooptermijn.

5.4 Voor zover de klant door de vertraging niet verantwoordelijk is voor de afname van de levering of de prestatie, kan hij zich door middel van een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan GastroHero terugtrekken uit het contract.

5.5 GastroHero is gerechtigd in delen te leveren, voor zover er hierdoor geen aanzienlijke extra inspanningen en/of meerkosten ontstaan voor de klant, de deellevering in het kader van het contractuele doel bruikbaar is voor de klant en de levering van de resterende bestelde goederen is gegarandeerd.

5.6 De klant is verplicht om zichtbare transportschade direct na ontvangst schriftelijk te laten bevestigen door het transportbedrijf om claims op vervangende producten te kunnen indienen bij het transportbedrijf. GastroHero zal zich inspannen om de klant te helpen bij de afhandeling van transportschade. Uiterlijk onzichtbare schade moet na kennisneming ervan telefonisch en schriftelijk worden gemeld aan de transporteur. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inachtneming van de termijn en de afhandeling van de transportschade. De klant is als ontvanger gerechtigd om in eigen naam claims in te dienen tegen het transportbedrijf op grond van de vervoersovereenkomst voor goederen overeenkomstig § 421 WvK.

 

6. Garantie

6.1 De garantieperiode bedraagt één jaar na levering.

6.2 De geleverde goederen moeten gem. § 377 HGB direct na aflevering bij de klant of bij een door hem aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Ze worden geacht te zijn goedgekeurd indien GastroHero geen schriftelijke klacht heeft ontvangen met betrekking tot zichtbare of andere gebreken die bij een direct en zorgvuldig onderzoek onmiddellijk na de levering van de geleverde goederen of anderszins direct na de ontdekking van het gebrek of het tijdstip waarop het gebrek zonder nader onderzoek door de klant werd ontdekt bij normaal gebruik van de geleverde goederen.

6.3 Op verzoek van GastroHero dienen goederen waarover wordt gereclameerd franco te worden geretourneerd. Indien de klacht gegrond is, vergoedt GastroHero de kosten van de voordeligste verzendwijze. Dit geldt niet indien deze kosten hoger zijn omdat de goederen zich op een andere locatie bevinden dan de locatie van het beoogde gebruik.

6.4 In geval van gebreken is GastroHero verplicht en gerechtigd om naar eigen goeddunken het gebrek te verhelpen door middel van reparatie of vervanging. Het verhelpen van gebreken wordt na een tweede onsuccesvolle poging als mislukt beschouwd. In geval van mislukking, onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de reparatie of vervangende levering, kan de klant zich terugtrekken uit het contract of de koopprijs naar redelijkheid verlagen.  Als uit een onderzoek naar de goederen in het kader van een klacht blijkt dat de klacht ongegrond is, dan zijn wij gerechtigd om een gebruikelijke vergoeding voor het onderzoek van de goederen en de verzendkosten in rekening te brengen.

6.5 De garantieclaim vervalt wanneer de klant het voorwerp van aankoop zonder uitdrukkelijke toestemming van GastroHero heeft veranderd of door derden heeft laten veranderen en de herstelmaatregelen hierdoor onmogelijk of op onredelijke wijze worden bemoeilijkt. In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor de meerkosten van herstelmaatregelen die door de veranderingen zijn ontstaan.

6.6 Een eventueel noodzakelijke aansluiting op nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, stoom, riolering, warm water, gas, enzovoorts) moet door de koper voor zijn kosten worden verzorgd en mag alleen worden uitgevoerd door erkende, plaatselijke elektriciens of installateurs. Als een gebrek is te herleiden tot een onvakkundige installatie, dan vervalt de garantieclaim ten opzichte van GastroHero.

6.7 De levering van gebruikte goederen vindt plaats zonder enige garantie.

6.8 Indien door de fabrikant van de geleverde goederen een langere garantieperiode of een garantie wordt verstrekt, dan dragen wij onze rechten hieruit al bij de koop over aan de besteller/koper.

6.9 Voor het overige is artikel 7 van dit contract van toepassing.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Voor schade die wordt toegebracht aan andere rechtsgoederen, zoals leven, lichaam of gezondheid, is aansprakelijkheid uitgesloten voor zover de schade niet berust op opzet of grove nalatigheid van GastroHero, een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of een van zijn plaatsvervangers en het gedrag ook geen inbreuk doet op essentiële contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract volgens de voorschriften te kunnen uitvoeren en waarop de gebruiker mag vertrouwen dat ze worden nageleefd.

7.2 In elk geval is de gebruiker tevens verplicht de schade te beperken. Dit geldt ook voor de tijdige kennisgeving van de schade in het kader van verdere minimalisering van de schade.

7.3 Als GastroHero aansprakelijk is voor verlies van gegevens die de klant op de website heeft geplaatst, dan geldt dat GastroHero slechts aansprakelijk is in zoverre de klant alle noodzakelijke en redelijkerwijs uitvoerbare voorzorgsmaatregelen voor de gegevensbeveiliging heeft getroffen en ervoor heeft gezorgd dat de gegevens uit het gegevensmateriaal, dat in machineleesbare vorm wordt gebruikt, met redelijke inspanning kan worden gereconstrueerd.

7.4 De voornoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing in het geval van overname van uitdrukkelijke garanties door GastroHero, noch bij claims wegens het ontbreken van toegezegde eigenschappen of claims uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door GastroHero aan de klant geleverde goederen blijven tot volledige betaling van alle gewaarborgde vorderingen eigendom van GastroHero. De goederen evenals de volgens deze clausule vervangende goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, worden hierna goederen onder voorbehoud genoemd.

8.2 De klant houdt de goederen onder voorbehoud kosteloos in bewaring voor GastroHero.

8.3 De klant is gerechtigd om de goederen onder voorbehoud volgens normale handelspraktijken te verwerken en te verkopen zolang er zich geen gedwongen terugvordering voordoet. Verpanding en eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn niet toegestaan.

8.4 Indien de goederen onder voorbehoud door de klant worden verwerkt, dan vindt de verwerking plaats in naam en voor rekening van GastroHero en GastroHero verwerft direct het eigendom of - wanneer de verwerking plaatsvindt met materialen van verschillende eigenaars of wanneer de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de goederen onder voorbehoud – het mede-eigendom (deeleigendom) van het nieuw gecreëerde product in verhouding van de waarde van de goederen onder voorbehoud ten opzichte van de waarde van het nieuw gecreëerde product. In het geval dat zich een dergelijke eigendomsverwerving voordoet bij GastroHero, zal de klant reeds nu zijn toekomstige eigendom of mede-eigendom - in bovengenoemde verhouding - van het nieuw gecreëerde product voor de zekerheid overdragen aan GastroHero. Indien de goederen onder voorbehoud met behulp van andere producten tot een eenheid vormend product wordt verbonden of onlosmakelijk wordt vermengd en indien een van de andere producten te beschouwen als hoofdproduct, dan draagt GastroHero een evenredig deel van het mede-eigendom van het product dat een eenheid vormt over aan de klant, voor zover het hoofdproduct aan de klant toebehoort, volgens de in alinea 2 genoemde verhouding.

8.5 In geval van doorverkoop van de goederen onder voorbehoud draagt de klant voor de zekerheid nu al de daaruit voortvloeiende vordering op de koper over aan GastroHero – in geval dat GastroHero mede-eigenaar is van de goederen onder voorbehoud, bestaat deze overdracht uit een evenredig deel van de vordering in overeenstemming met de verhouding van het mede-eigendom. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de goederen onder voorbehoud of anderszins ontstaan met betrekking tot de goederen onder voorbehoud, zoals verzekeringsclaims of claims voor ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging. GastroHero machtigt de klant herroepbaar om de aan GastroHero overgedragen vorderingen in eigen naam voor rekening van GastroHero te innen. GastroHero mag deze inningsmachtiging alleen herroepen in geval van gedwongen terugvordering.

8.6 Indien derden aanspraak maken op de goederen onder voorbehoud, met name door beslaglegging, dan zal de klant onmiddellijk wijzen op het eigendom van GastroHero en GastroHero hierover informeren om de uitvoering van zijn eigendomsrechten mogelijk te maken. Voor zover de derde niet in staat is om GastroHero de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die in dit verband ontstaan te vergoeden, dan is de klant hiervoor aansprakelijk ten opzichte van GastroHero.

8.7 GastroHero zal de goederen onder voorbehoud, evenals de producten of vorderingen die hiervoor in de plaats komen, op verzoek en naar eigen goeddunken vrijgeven, als de waarde meer dan 10% hoger is dan gewaarborgde vorderingen.

8.8 Als GastroHero zich wegens gedrag van de klant dat strijdig is met het contract – in het bijzonder betalingsverzuim – terugtrekt uit het contract (gedwongen terugvordering), dan is GastroHero gerechtigd om de goederen onder voorbehoud op te eisen.

9. Recht op schadevergoeding

9.1 Als GastroHero uitdrukkelijk instemt met de opzegging van een bindende opdracht, dan moet de klant 30% van de som voor de opdracht betalen, ook wanneer wij dit bij de opzegging niet uitdrukkelijk herhalen. Hetzelfde geldt wanneer de klant het contract niet nakomt en bij terugtrekking uit het contract. Als het voorwerp van levering reeds is geleverd, dan wordt het totaalbedrag verhoogd met de transport- en de verwerkingskosten. Vordering van een hogere schade is niet uitgesloten. De klant is gerechtigd om aan te tonen dat we minder schade hebben geleden.

 

10. Slotbepalingen

10.1 De rechtsverhouding tussen de klant en GastroHero worden uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van de bepalingen van het VN-kooprecht. Daarnaast zijn de Incoterms 2012 van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs van toepassing.

10.2 GastroHero mag de klant na het afsluiting van het contract aanduiden als referentieklant. GastroHero heeft het recht om de naam van de klant als referentie te gebruiken voor reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor reclame op het internet. Voor persberichten is bovendien een afstemming van de tekst met wederzijds goedvinden vereist.

10.3 De plaats van levering en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen GastroHero en de klant is Dortmund.

10.4 Indien enige bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige AV.

 

Datum: 4 december 2013